biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Historia

Już od pierwszych miesięcy swojej działalności Fundacja RAPZ realizuje projekty finansowane ze środków funduszy unijnych, a także szkolenia zawodowe, komputerowe i biznesowe dla osób indywidualnych oraz skierowanych przez instytucje publiczne, takie jak powiatowe urzędy pracy i urzędy miasta.
Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia:

Seniorze - do dzieła

Projekt realizowany w ramach Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs FIO 2017. Celem projektu było podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych w wieku 60+ w woj. śląskim i reprezentatywności ich interesu w polityce lokalnej i regionalnej woj. śląskiego, w tym przede wszystkim za pomocą podniesienia kompetencji Gminnych Rad Seniorskich. Uczestnikami projektu byli seniorzy (osoby 60+), w tym przede wszystkim członkowie 15 rad seniorskich woj. śląskiego.

Realizowano następujące działania:

1. Szkolenie "Animator Inicjatyw Seniorskich" - AIS dla 30 przedstawicieli Rad Seniorskich

2. Akademia Realizacji Spraw Obywatelskich - w jej ramach planuje się realizację 3 inicjatyw:

a. Szkolenie stacjonarne "Dialog obywatelski" - samorząd bliżej seniora,

b. Utworzenie i obsługę "Skrzynek obywatelskich" - w 15 gminach

c. Warsztaty "Seniorskie Warsztaty Aktywnego Seniora" - realizacja inicjatyw seniorskie w mojej gminie dla 15 grup gminnych, łącznie 180 osób.

3. Organizacja Eventu - "Rady seniorskie w każdej gminie"

Opisane powyżej działania projektowe przyczyniły się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności grupy docelowej w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywania problemow społeczności lokalnej oraz wzrostu świadomości nt. znaczenia tej aktywności. Miejsce realizacji przedsięwzięcia to woj. śląskie, ściślej 15 gmin regionu.

Grupa docelowa to:

a. Członkowie Rad Seniorskich (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym),

b. Seniorzy, obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz seniorow tj. np. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW), Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów (SEiR) itp., którzy być może staną się w przyszłości członkami rady seniorów.

Czas trwania projektu: od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.


Seniorze do dzieła!

Projekt realizowany był w ramach Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu było podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych w wieku 60+ w woj. śląskim i reprezentatywności ich interesu w polityce lokalnej i regionalnej woj. śląskiego, w tym przede wszystkim za pomocą podniesienia kompetencji Gminnych Rad Seniorskich. Uczestnikami projektu byli seniorzy (osoby 60+), w tym przede wszystkim członkowie 15 rad seniorskich woj. śląskiego.

Realizowano następujące działania:

1. Szkolenie "Animator Inicjatyw Seniorskich" - AIS dla 30 przedstawicieli Rad Seniorskich

2. Akademia Realizacji Spraw Obywatelskich - w jej ramach planuje się realizację 3 inicjatyw:

a. Szkolenie stacjonarne "Dialog obywatelski" - samorząd bliżej seniora,

b. Utworzenie i obsługę "Skrzynek obywatelskich" - w 15 gminach

c. Warsztaty "Seniorskie Warsztaty Aktywnego Seniora" - realizacja inicjatyw seniorskie w mojej gminie dla 15 grup gminnych, łącznie 180 osób.

3. Organizacja Eventu - "Rady seniorskie w każdej gminie"

Opisane powyżej działania projektowe przyczyniły się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności grupy docelowej w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz wzrostu świadomości nt. znaczenia tej aktywności. Miejsce realizacji przedsięwzięcia to woj. śląskie, ściślej 15 gmin regionu. (Gminy: Łazy, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bytom, Chorzów, Gliwice, Lubliniec, Mysłowice, Piekary Śląskie, Wojkowice, Racibórz, Rybnik, Tychy).

Grupa docelowa to:

a. Członkowie Rad Seniorskich (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym),

b. Seniorzy, obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz seniorow tj. np. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW), Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów (SEiR) itp., którzy być może staną się w przyszłości członkami rady seniorów.

Czas trwania projektu: od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.


WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ - Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występowała jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Grupa docelowa: 50 biernych zawodowo absolwentów wyższych uczelni w wieku 21-29l., którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET).

50 biernych zawodowo absolwentów z wyższym wykształceniem zamieszkujących powiat: m. Zielona Góra, zielonogórski lub nowosolski w wieku 21-29 lat bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) zostanie objętych wsparciem: określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia z kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy zawodowej absolwentów, szkolenia komputerowe i egzaminy ECDL oraz staże.

Kryteria formalne (każdy UP musi je spełnić):

- status NEET

- status bycia osobą bierną zawodowo

- status bycia absolwentem wyższej uczelni

- wiek 21-29 lat

- miejsce zamieszkania zgodnie z KC - powiat m. Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski

- brak doświadczenia zawodowego (do doświadczenia nie wliczają się staże/praktyki w ramach kształcenia formalnego, prace dorywcze niezwiązane z zawodem).

Każdy z Uczestników Projektu wziął udział obligatoryjne w IPD (Indywidualny Plan Działania), poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy.Pozostałe formy wsparcia w projekcie zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb zgodnie z IPD.
Każdemu Uczestnikowi Projektu w ciągu 4m-cy od przystąpienia do projektu zapewniono: wysokiej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Czas trwania projektu: od 01.02.2017 r. do 28.02.2018 r.


Zdobądź kwalifikacje i znajdź pracę - szkolenia zawodowe i staże gwarancją zatrudnienia dla osób z niskimi kwalifikacjami

Projekt realizowany w partnerstwie z COMPETENCE-TRAINING & COACHING INSTITUTE BARBARA JAŚKIEWICZ, która występowała jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

50 biernych zawodowo osób z niskimi kwalifikacjami, zamieszkujących powiat: zielonogórski, nowosolski oraz miasto Zielona Góra, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) zostanie objętych wsparciem: określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe w zawodach deficytowych, szkolenia komputerowe i egzaminy ECDL oraz staże.

Kryteria formalne (każdy UP musi je spełnić):

- status NEET

- status bycia osobą bierną zawodowo

- posiadanie niskich kwalifikacji

- wiek 18-29 lat

- miejsce zamieszkania zgodnie z KC - powiat m. Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski

- brak doświadczenia zawodowego (do doświadczenia nie wliczają się staże/praktyki w ramach kształcenia formalnego, prace dorywcze niezwiązane z zawodem).

Każdy Uczestnik Projektu wziął udział w IPD, poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy. Pozostałe formy wsparcia w projekcie zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Czas trwania projektu: od 01.02.2017 r. do 17.07.2018 r.


Aktywizacja zawodowa młodych – szansą na zatrudnienie

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją MultiRegion, która występowała jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt zakładał podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród 70 osób młodych [38K i 32M] bez pracy - bezrobotnych [35osób] i biernych zawodowo [35osób], w tym 35 osób z niepełnosprawnościami, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zamieszkującej na terenie województwa Podkarpackiego, do końca marca 2018r. W ramach projektu zapewniono indywidualne i kompleksowe wsparcie w postaci aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Projekt zakładał:

 • Ustalenie IPD - dla 70 Uczestniczek/Uczestników,
 • Pośrednictwo pracy dla 70 Uczestniczek/Uczestników,
 • Poradnictwa zawodowego dla 70 Uczestniczek/Uczestników,
 • Szkolenia zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji dla średnio 10 Uczestniczek/Uczestników,
 • Staże [trwające od 3 do 12 miesięcycy, średnio 6 miesięcy] dla średnio 62 Uczestniczek/Uczestników

 

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.


Projekt "Wspieramy rozwój małego dziecka - przedszkole terapeutyczne w Tarnowskich Górach"

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Fundamenty Rozwoju z Tarnowskich Gór, która występowała jako Lider przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Głównym celem projektu było wdrożenie rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dla 44 dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 3-4 lat z gminy Tarnowskie Góry, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz dzieci z opinią o problemach w rozwoju.

Projekt przewidywał utworzenie 44 miejsc przedszkolnych w nowopowstającym przedszkolu terapeutycznym "Centrum Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach".

Projekt obejmował:

1) bieżące funkcjonowanie przedszkola terapeutycznego "Centrum Rozwoju Dziecka" w godzinach 7.00-13.00 w okresie 10 miesięcy od 01.12.2016 r. do 30.09.2017 r.;

2) realizację zajęć terapeutyczno-rozwojowych prowadzonych zgodnie z podstawą programową przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających oraz terapeutów z określonej dziedziny wpływających na rozwój mowy, rozwój psychosomatyczny, wspomagających kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijających procesy intelektualne dziecka, a także rozwój małej i dużej motoryki - każde dziecko zostanie objęte indywidualną terapią dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (logopeda, psycholog, terapia czaszkowo-krzyżowa, dogoterapia, muzykoterapia, integracja sensoryczna i zachowania behawioralne);

3) zorganizowanie cyklu warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci, w trakcie których dowiedzą się m.in. jak stymulować rozwój dziecka, jakie są metody przygotowania do czytania i pisania, jak kształtować koncentrację uwagi, czy też jak przebiega proces zapamiętywania u dziecka;

4) wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych - m.in. zakup mebli, pomocy terapeutycznych i dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego i muzycznego, oprogramowania do prowadzenia zajęć, a także kompletu naczyń i sztućców oraz artykułów higienicznych dla dzieci;

5) kursykwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w ramach projektu.

Czas trwania projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.


Projekt "Dobre zmiany - lepsze jutro"

Projekt realizowany przez ETC Sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia i był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionaly Rynek Pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesu adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu mogły przystąpić osoby, które:

- pracowały i/lub uczyły się i/lub zamieszkiwały w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego,

- były przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W ramach projektu zapewniano:

a) indywidualne poradnictwo zawodowe i identyfikację potrzeb Uczestników Projektu - diagnoza i ustalenie IPD - Indywidualnego Planu Działania - dla każdego Uczestnika Projektu przez doradcę zawodowego,

b) indywidualne pośrednictwo pracy,

c) coaching rozumiany jako najbardziej efektywne narzędzie rozwoju,

d) warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy i Nabywania Kompetencji Zawodowych,

e) szkolenia zawodowe,

f) staże zawodowe,

g) stypendia stażowe i szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich Uczestników Projektu.

Czas trwania projektu: od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.


Projekt "Zmiana szansą na rozwój na Śląsku"

Projekt realizowany przez Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz z Partnerem projektu Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia i był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionaly Rynek Pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesu adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu mogły przystąpić osoby, które:

- pracowały i/lub uczyły się i/lub zamieszkiwały w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego,

- były przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6m-cy przed przystąpieniem do projektu pracownicy przedsiębiorstw: sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W ramach projektu zapewniano:

identyfikację  potrzeb Uczestników projektu – diagnoza i ustalenie IPD (Indywidualny Plan Działania),

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- indywidualne pośrednictwo pracy,

- coaching rozumiany jako najardziej efektywne narzędzie rozwoju,

- szkolenie umiejętności "miękkich": Aktywne poszukiwanie pracy,

- szkolenie umiejętności "miękkich": Radzenie sobie ze stresem,

- poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia zawodowe,

- staże zawodowe,

- stypendia stażowe i szkoleniowe,

- zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich Uczestników Projektu.

Czas trwania projektu: od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

 


"ECDL na 5.0+"


Projekt realizowany był z Poddziałania 9.6.2 PO KL w współpracy z Liderem: Business Center 1.

W ramach realizowanego Projektu oferowane były bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Start oraz ECDL Core.

ECDL Start zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputera i pakietów biurowych i obejmuje cztery wybrane moduły z siedmiu występujących w programie szkolenia ECDL Core. Program szkoleń z ECDL Start zakładał realizację 60 godzin zajęć dydaktycznych (45 minutowych). Szkolenie było przeznaczone dla 310 osób (190 kobiet i 120 mężczyzn).

Szkolenie ECDL Core zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych, ujętych w 7 modułach (podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach komputerowych). Program szkoleń obejmował 80 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie skierowane było do 40 osób (24 kobiet i 16 mężczyzn).

Każdy z uczestników projektu, który ukończył szkolenie otrzymał zaświadczenie oraz po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego został sfinansowany dla każdej Uczestniczki /każdego Uczestnika egzamin obejmujący cztery moduły dla szkolenia ECDL Start i siedem modułów dla szkolenia z ECDL Core. Zdanie egzaminu oznaczało otrzymanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne potwierdzające posiadanie umiejętności odpowiednio na poziomie ECDL Start lub ECDL Core.

Wsparcie w ramach Projektu łącznie było skierowane do 350 osób (210 kobiet i 140 mężczyzn) w wieku 50+, niezatrudnionych oraz zatrudnionych, z wykształceniem maksymalnie średnim mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa dolnośląskiego.

Czas trwania projektu: 01.04.2014r. - 30.09.2015r.

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie


Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego"

Projekt realizowany był z Poddziałania 7.2.2 PO KL w współpracy z Partnerami:

 • Rudzką Agencją Rozwoju "INWESTOR" sp. z o.o. z Rudy Śląskiej (LIDER),
 • Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zartudnienia z Dąbrowy Górniczej,
 • Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna,
 • Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z Katowic,
 • Fundacja Internationaler Bund Polska z Krakowa,
 • Izbą Przemysłowo-Handlową z Tarnowskich Gór.

Celem głównym projektu było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie centralnym woj. śląskiego*.

Projekt zakładał:

1. wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonimii Społecznej (PES) ora ich przedstawicieli, a także osób fizycznych, które są zainteresoawane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomi społecznej (ES);

2. wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe dla osób fizycznych (wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego) oraz osób prawnych zainteresowanych założeniem działalności w formie Spółdzielni Soocjalnej;

3. zawiązywanie i rozwój partnerstw/sieci współpracy lokalnych podmiotów w tym PES, JST, instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej szczególnie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4. poszukiwania długookresowych źródeł finansowania ES

Każdy z Partnerów projektu prowadził Punkt Informacyjny, w którym podmioty i osoby zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ES mogły uzyskać informacje na temat szczegółowej oferty projektu oraz podstaw dotyczących funkcjonowania sektora ES.

Czas trwania: 01.01.2013r. - 30.06.2015r.

Obszar realizacji: *Subregion Centralny woj. śląskiego tj.: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno oraz powiaty zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.

Szkolenia komputerowe w ramach projektu pn. „KOMPUTER BEZ TAJEMNIC”

Projekt realizowany był z Poddziałania 9.6.2 PO KL we współpracy z Liderem: Business Center 1. W ramach realizowanego Projektu oferowane były bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Start oraz ECDL Core.

ECDL Start zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputera i pakietów biurowych i obejmuje cztery wybrane moduły z siedmiu występujących w programie szkolenia ECDL Core. Program szkoleń z ECDL Start zakłada realizację 60 godzin zajęć dydaktycznych (45 minutowych). Szkolenie jest przeznaczone dla 260 osób (140 kobiet i 120 mężczyzn).

Szkolenie ECDL Core zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych, ujętych w 7 modułach (podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach komputerowych). Program szkoleń obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie skierowane jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn).

Każdy z uczestników projektu, który ukończył szkolenie otrzymał zaświadczenie oraz po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego został sfinansowany dla każdej Uczestniczki /każdego Uczestnika egzamin obejmujący cztery moduły dla szkolenia ECDL Start i siedem modułów dla szkolenia z ECDL Core. Zdanie egzaminu oznaczało otrzymanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne potwierdzające posiadanie umiejętności odpowiednio na poziomie ECDL Start lub ECDL Core.

Wsparcie w ramach Projektu łącznie było skierowane do 300 osób (160 kobiet i 140 mężczyzn) w wieku 50+, niezatrudnionych oraz zatrudnionych, z wykształceniem maksymalnie średnim mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa lubuskiego.

Czas trwania projektu: 01.02.2014r. - 31.05.2015r.

Obszar realizacji: województwo lubuskie

01.10.2013r. - 31.03.2015r. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na terenie powiatu myszkowskiego

Projekt prowadzony we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie, stanowiący odpowiedź na niski wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym na terenie powiatu myszkowskiego. Pierwszym etapem wsparcia w ramach fazy budowy zaufania, było doradztwo indywidualne i wstępne, mające na celu m.in. diagnozę potrzeb, predyspozycji i możliwości kształcenia. Łącznie 400 osób dorosłych skorzystało z bezpłatnych usług, co stanowi osiągnięcie założonego wskaźnika w 114%. W efekcie prowadzonych działań, Uczestnicy/ Uczestniczki projektu z pomocą brokerów edukacyjnych oraz bazy ofert edukacyjnych, rozpoczynali samodzielnie wybrane przez siebie formy kształcenia. W rezultacie,  171 osób rozpoczęło i zakończyło wybrane szkolenia oraz studia, dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań, co stanowi realizację wskaźnika ukończenia kształcenia aż w 427,5%.
Pomimo, iż był to projekt pilotażowy, czyli swoistego rodzaju „test” – został on bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez Uczestników/ Uczestniczki objęte wsparciem, jak i przez brokerów edukacyjnych. Ponadto organizowane w ramach realizacji zadania Targi Edukacyjne, przyczyniły się do budowy pozytywnych relacji pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi oraz potencjalnymi kursantami/ uczniami, a także nawiązały się kontakty pomiędzy szkołami publicznymi, a komercyjnymi placówkami kształcenia.


Czas trwania projektu: 01.10.2013 r. - 31.03.2015 r.
Obszar realizacji: powiat myszkowski

03.2014r. - 12.2014r. Warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów
Projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych" zakładał kompleksowe wsparie uczniów klas gimnazjalnych w zakresie rozpoznania indywidualnych predyspozycji, umiejętności i talentów a także pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych, szkoleniowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Zgodnie z założeniami projektu przygotowane zostały trzy różne programy zróżnicowane pod względem problemtyki poradnictwa zawodowego, inny program dla uczniów klas drugich, a inny dla uczniów klas trzecich oraz dodatkowo scenariusz dla uczniów ze Szkoły Specjalnej. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 750 uczniów gimnazjów.

01.07.2013r. - 31.07.2014r. Komputer bez barier
W ramach Projektu przewidziane były szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Start. Program obejmował 80 godzin zajęć. Szkolenia zawierały podstawowe zagadnienia z obsługi komputera i pakietów biurowych, ujętych w 4 modułach:
- użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne,
- przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Projekt skierowany zarówno do osób zatrudnionych jak i nie zatrudnionych pomiędzy 50 a 64 rokiem życia, zamieszkałych na terenie: Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna, powiatu będzińskiego oraz powiatu zawierciańskiego. Szkolenia realizowane były w około 10-osobowych grupach. Zajęcia odbywały się średnio 3 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych. Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego w ramach Projektu zostało sfinansowane podejście do egzaminów obejmujących cztery moduły zgodne z ECDL Start.

Czas trwania projektu: 01.07.2013 r. - 31.07.2014 r.
Obszar realizacji: powiat będziński, zawierciański, powiat m. Dąbrowa Górnicza, powiat m. Sosnowiec, powiat m. Jaworzno

01.04.2013r. 30.04.2014r. Komputer bez tajemnic
W ramach Projektu przewidziane były szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Core. Program obejmował 105 godzin zajęć w grupach liczących 10 osób. szkolenie zawierało podstawowe zagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych, ujętych w 7 modułach (podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach komputerowych).

Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego w ramach Projektu zostało sfinansowane podejście do egzaminów obejmujących siedem modułów zgodnych z ECDL Core.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane było do 100 osób (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku 25-64 lata, niezatrudnionych oraz zatrudnionych z wykształceniem co najwyżej średnim mieszkających na terenie powiatu będzińskiego, zawierciańskiego, powiatu m. Dąbrowa Górnicza, powiatu m. Sosnowiec, powiatu m. Jaworzno.

03.2013r. - 12.2013r. Warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów
Projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych" zakładał kompleksowe wsparie uczniów klas gimnazjalnych w zakresie rozpoznania indywidualnych predyspozycji, umiejętności i talentów a także pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych, szkoleniowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Istotna i ważna okazała się tu być rola doradcy zawodowego, w szczególności w szkołach gimnazjalnych gdzie uczniowie wybierając ścieżkę dalszej edukacji decydują o tym, kim będą w przyszłym życiu zawodowym. Zgodnie z założeniami działania podjęte przez FRAPZ objęły zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów orientacji edukacyjnej i zawodowej oraz indywidualnych konsultacji. Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć dla 870 uczniów gimnazjów.

03.2012r. - 12.2012r. Warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów
Projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych" zakładał kompleksowe wsparie uczniów klas gimnazjalnych w zakresie rozpoznania indywidualnych predyspozycji, umiejętności i talentów a także pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych, szkoleniowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Zgodnie z założeniami działania podjęte przez FRAPZ objęły zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów orientacji edukacyjnej i zawodowej oraz indywidualnych konsultacji. Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć dla 700 uczniów gimnazjów.


Czas trwania projektu: 01.04.2013 r. - 30.04.2014 r.
Obszar realizacji: powiat będziński, zawierciański, powiat m. Dąbrowa Górnicza, powiat m. Sosnowiec, powiat m. Jaworzno

01.06.2011r. - 31.05.2013r. Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie śląskim
Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Jego głównym celem jest wzrost transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w woj. śląskim. W ramach projektu przewiduje się organizację staży pracowników Instytutu Spawalnictwa w firmach należących do sektora MSP z woj. śląskiego oraz organizację staży pracowników MSP w Instytucie Spawalnictwa, co sprzyjać ma wymianie wiedzy i doświadczeń. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czas trwania projektu: 01.06.2011 r. - 31.05.2013 r.
Obszar realizacji: woj. śląskie

01.06.2011r. - 31.05.2012r. Liderzy młodej przedsiębiorczości
Fundacja RAPZ w partnerstwie ze Związkiem Gmin Jurajskich oraz Gminą Dąbrowa Górnicza realizuje projekt z poddziałania 2.2.1. PO KL pt. "Liderzy młodej przedsiębiorczości"

Głównym celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości i kreowanie postaw przedsiębiorczych w obszarze sektorów turystyki wśród młodych mieszkańców gmin Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Projekt zakłada:

 • przeszkolenie 315 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 21 grupach (po 15 osób) w zakresie przedsiębiorczości, psychologicznego treningu menadżerskiego, języka angielskiego w biznesie oraz marketingu (szkolenia e-learningowe),
 • zorganizowanie dla każdej grupy szkoleniowej 2 wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach z branży turystycznej,
 • zorganizowanie konkursu biznes-planów oraz nagrodzenie pięciu najciekawszych pomysłów,
 • stworzenie przez zespoły eksperckie półrocznych scenariuszy rozwoju firm, które zostały nagrodzone w konkursie, a następnie, na podstawie opracowanych scenariuszy, zwycięskie grupy uczniów będą uczestniczyły w prowadzeniu "wirtualnej firmy", rozwiązując pojawiające się problemy i podejmując decyzje związane z działaniem firmy,
 • upowszechnienie idei postaw przedsiębiorczych wśród szerszego grona młodych ludzi w postaci publikacji scenariuszy rozwoju firm oraz prezentacji zdobytego doświadczenia i nabytej wiedzy przez uczestników projektu podczas zajęć lekcyjnych dla osób, które nie uczestniczyły w działaniach projektowych.

Czas trwania projektu: 01.06.2011r. - 31.05.2012r.
Obszar realizacji: woj. śląskie i małopolskie

Od 01.07.2011r. do 01.03.2013r. Pomysł Mam na własny biznes
Projekt skierowany jest do 16 kobiet zamieszkujących teren Zagłębia Dąbrowskiego, które powracają lub wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Kobiety te będą osobami fizycznymi, które  poprzez deklarację uczestnictwa w projekcie wyrażą chęć rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej będzie obejmowało:

 • doradztwo w zakresie tworzenia Indywidualnych Planów Działania,
 • doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • szkolenie w zakresie przedsiębiorczości-obligatoryjne dla wszystkich uczestniczek projektu, szkolenie będzie obejmowało aspekty administracyjno – prawne, aspekty rejestrowania i prowadzenia działalności, prawo pracy w zakresie zawierania umów, podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, reklamy firmy, rachunkowość i księgowość, prowadzenie kadr w małej firmie, zasady konstruowania biznesplanu,
 • ponadto uczestniczki będą mogły skorzystać z tzw. szkoleń „miękkich”,
 • uzupełnieniem w/w bloków szkol. będą szkolenia odpowiednio dobrane do potrzeb i planowanego profilu działalności gospodarczej.

Po tym okresie wszystkie Uczestniczki projektu będą mogły starać się o wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie 40 tysięcy zł, ułatwiające sfinansowanie początkowych wydatków dla umożliwienia rozpoczęcia funkcjonowania nowo powstałej działalności gospodarczej. Oprócz  wsparcia finansowego, Uczestniczki projektu będą mogły otrzymać także wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe. Ponadto dla wszystkich Uczestniczek przewidziano wsparcie szkoleniowo-doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Obszar realizacji: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, powiat zawierciański i będziński.

Przewidywana rekrutacja: sierpień/wrzesień 2011r.

01.07.2011r. - 31.07.2013r. Wielcy mikroprzedsiębiorcy
Grupę docelową projektu (40 Uczestników/Uczestniczek) stanowić będą osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zamieszkałe na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatów zawierciańskiego, będzińskiego oraz m. Dąbrowa Górnicza i m. Sosnowiec. Podczas rekrutacji preferowne będą osoby z „zalanych” obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki zostaną objęci wsparciem doradczo – szkoleniowym zarówno przed jak i po założeniu działalności gospodarczej. W ramach tych działań przewidziano wsparcie podstawowe i specjalistyczne, opracowanie planu założenia i prowadzenia działalności w okresie min. pierwszych 6 miesięcy oraz opracowanie planu wykorzystania przyznanych środków finansowych. Doradztwo realizowane w ramach projektu będzie odpowiadać indywidualnym potrzebom uczestnika/uczestniczki projektu i przewidywać będzie zarówno konsultacje tematyczne jak i indywidualną pomoc ad hoc.
Po tym okresie wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli starać się o wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie 40 tysięcy zł, ułatwiające sfinansowanie początkowych wydatków dla umożliwienia rozpoczęcia funkcjonowania nowopowstałej działalności gospodarczej. Oprócz podstawowego wsparcia finansowego, Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli otrzymać także wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe.

Obszar realizacji: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, powiat zawierciański i będziński. Preferencja terenów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Przewidywana rekrutacja: wrzesień/październik 2011r.

01.06.2011r. - 31.07.2013r. Od pomysłu do sukcesu
Celem projektu jest stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw w regionie Dąbrowy G., powiatów ościennych i pow. myszkowskiego poprzez stworzenie możliwości nabycia niezbędnej wiedzy z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gosp. dla 40 osób oraz udzielenie wsparcia finansowego na rozwój firmy dla 32 osób i wsparcia pomostowego ułatwiającego prowadzenie firmy w początkach jej działalności. Grupę docelową (40 osób) stanowić będą osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej zamieszkałe w Dąbrowie G., powiatach ościennych i pow. myszkowskim. Co najmniej 10% liczby uczestniczek/uczestników projektu stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Planuje się, że 55% stanowić będą kobiety. Wybrane 40 osób skierowane zostanie na szkolenia oraz na doradztwo przed założeniem działalności. Zakres szkoleń podst. (50 godz.) obejmuje m.in.: procedury dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej, zasady rachunkowości oraz sporządzanie biznes planu. Cześć dodatkowa (20 godz.) do wyboru: 1 Rozszerzona księgowość, 2 Prawo (handlowe i pracy), 3 Marketing, reklama i negocjacje. Istnieje możliwość uczestnictwa w kilku częściach szkoleń dodatkowych (wg potrzeb).
Następnie, uczestnicy projektu będą mieli ok. 3-4 tygodni czasu na napisanie biznes planu oraz złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W tym czasie objęci będą indywidualnym doradztwem (5 godz. -tematyka do wyboru).

Obszar realizacji: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, powiat myszkowski, zawierciański i będziński

Przewidywana rekrutacja: wrzesień 2011r.

03.2011r. - 12.2011r. Warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów
Projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych" zakładał kompleksowe wsparie gimnazjalistów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, przygotowujące ich do roli osób poszukujących i wykonujących pracę oraz stwarzające młodym ludziom możliwości do podjęcia samodzielnej próby wyobrażenia kolejnych etapów życiowej drogi w oparciu o zainteresowania i wykształcenie. Zgodnie z założeniami w ramach projektu zrealizowano profesjonalne usługi poradnictwa zawodowego dla młodzieży, w tym warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 700 uczniów gimnazjów.

01.10.2010r. - Pracownik Call Center – specjalista nowej ery gospodarczej
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych grupy 280 osób oraz przygotowanie ich do pracy w centrum obsługi telefonicznej, jakim jest call center, w tym zapewnienie zatrudnienia dla 84 Uczestników/Uczestniczek, a także wskazanie możliwości zawodowych związanych z nowym, rozwijającym się rynkiem call center i prowadzenia telepracy.

Projekt skierowany jest do niepracujących osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, uczęszczających na studia zaoczne lub będących w wieku powyżej 45 lat.

Przewidywane wsparcie w projekcie to:
• Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne
• Szkolenia: „Zasady telepracy” oraz „Obsługa komputera” (przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 4 zł za godzinę)
• Praktyki zawodowe w profesjonalnych firmach z branży call center w Katowicach dla 140 Uczestników/Uczestniczek (płatne 1000 zł netto za miesiąc)
• Zatrudnienie na umowę o pracę dla minimum 84 Uczestników/Uczestniczek projektu.

Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz na praktyki, a także catering podczas prowadzonych zajęć.

Obszar realizacji: woj. śląskie

01.10.2010r. - 31.03.2012r. Wybierz drogę kariery
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 200 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w powiatach: będzińskim, zawierciańskim, m. Siemianowice Śląskie oraz m. Sosnowiec, które poprzez szkolenia językowe, komputerowe, "miękkie" oraz zawodowe zdobędą lub uzupełnią umiejętności niezbędne do uzyskania pracy w oparciu o zdiagnozowane predyspozycje zawodowe.

Proponowane wsparcie w ramach projektu:
 
Szkolenia językowe w zakresie j. angielskiego na poziomie podstawowym lub średnio-zaawansowanym w celu przygotowania do zewnętrznego egzaminiu International ESOL - CITY&GUILDS,
 • Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym lub zaawansowanym w celu uzyskania europejskiego certyfikatu ECDL Core i ECDL-Advanced,
 • Szkolenia zawodowe realizowane w oparciu o indywidualny profil zawodowy opracowany podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 • Szkolenia "miękkie" nt.: poruszania się na rynku pracy, opracowywania CV, rozmowy z potencjalnym pracodawcą oraz komunikacji interpersonalnej

03.2010r. - 12.2010r. Warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów
Projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych" zakładał kompleksowe wsparie gimnazjalistów w rozpoznaniu własnych preferencji edukacyjnych i zawodowych. Zgodnie z założeniami w ramach projektu zrealizowano profesjonalne usługi poradnictwa zawodowego dla młodzieży, w tym warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Podjęto także współpracę z rodzicami uczniów organizując temtyczne spotkania poświęcone problematyce współczesnego rynku pracy oraz umiejętnego planowania kariery zawodowej. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 960 uczniów gimnazjów.

01.01.2010r. - 31.10.2011r.  Postaw na lepsze jutro - czas na przedsiębiorczość
Projekt skierowany jest do 60 osób z województwa śląskiego , w szczególności poprzez założenie w okresie trwania projektu działalności gospodarczej pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika, związanych z procesami adaptacyjnymi bądź modernizacyjnymi zachodzącymi u pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie przygotowujące 60 osób do założenia własnego biznesu:
• doradztwo indywidualne i grupowe,
• szkolenie "ABC Przedsiębiorczości"
• dodatkowo uczestnik uzyska wiedzę z zakresu alternatywnych ścieżek zatrudniania wobec dział. gosp. (poznanie aktywnych metod poszukiwania pracy;
• sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; elementy autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej; symulacje rozmów kwalifikacyjnych),
• wsparcie finansowe na rozwój firmy w wysokości do 40 000 zł (dla 30 osób),
• wsparcie pomostowe dla 30 osób, które uruchomiły działalność gospodarczą.

01.11.2009r. - 28.02.2011r.  Podniesienie kwalifikacji pracowników śląskich przedsiębiorstw
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji menedżerskich pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego, powiatów tarnogórskiego, będzińskiego, miasta Katowice, Bytom, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Tychy.

Projekt zakłada uzyskanie certyfikatu ILM z Zarządzania Pierwszoliniowego Poziom 3 (ILM Award in First Line Management Level 3).
Uzyskanie certyfikatu ILM opiera się na wykazaniu praktycznych umiejętności zdobytych w czasie kursu i ich ocenie w kontekście środowiska pracy, co przynosi wymierne korzyści zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

09.2009r. - 08.2011r. Wsparcie w ramach Ekonomii Społecznej szansą rozwoju młodzieży z terenu Zagłębia Dąbrowskiego
Głównym celem projektu jest rozwijanie sektora Ekonomii Społecznej w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Zagłębia Dąbrowskiego (tj. Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, powiatu będzińskiego i zawierciańskiego, a także Jaworzna i Mysłowic).                   Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
- podniesienie wiedzy i kompetencji osób fizycznych w zakresie zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej w tym szczególnie form prowadzenia podmiotów sektora Ekonomii Społecznej, ich bieżącej działalności i problemów związanych z ewentualną współpracą z tymi podmiotami.
- wsparcie skierowane do osób fizycznych m.in. poprzez rozszerzenie funkcji FRAPZ jako punktu wsparcia w zakresie Ekonomii Społecznej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
- zapewnienie działań skierowanych do osób młodych, stanowiących grupę docelową projektu, która w odpowiedni sposób wykorzysta zdobyte informacje w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji Ekonomii Społecznej

03.2009r. - 12.2009r. Warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów
Głównym celem projektu jest kompleksowa pomoc w rozpoznaniu przez gimnazjalistów własnych preferencji edukacyjnych i zawodowych oraz dostarczenie im rzetelnych, opartych na wiedzy informacji o zawodach i drogach kształcenia, jak również wiadomości na temat możliwości wykorzystania własnego potencjału intelektualnego i osobowościowego zgodnie ze swoimi pasjami, talentami oraz zainteresowaniami. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 1200 uczniów gimnazjów.

08.2008r. - 07.2010r. WES- Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego
Głównym celem projektu, jest rozwijanie Ekonomii Społecznej w województwie śląskim poprzez realizację celów szczegółowych:
- Podniesienie wiedzy i kompetencji podmiotów Ekonomii Społecznej w zakresie podstaw prawnych, finansowych, marketingowych, zarządzania, zarządzania projektem, pozyskiwania finansowania i innych aspektów techniczno-organizacyjnych
- Podniesienie wiedzy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w zakresie tego, co to jest Ekonomia Społeczna oraz jakie są możliwości działania i wsparcia tego sektora
- Integracja grupy jednostek działających na terenie całego województwa śląskiego w zakresie kompleksowego wsparcia na rzecz sektora Ekonomii Społecznej
- Utworzenie sieci wsparcia podmiotów Ekonomii Społecznej
- Zainteresowanie społeczności lokalnej kwestiami Ekonomii Społecznej i możliwościami wynikającymi z tego rodzaju aktywności.

03.2008r. - 12.2008r. Lider młodej przedsiębiorczości – edukacja przedsiębiorcza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Projekt zakłada przeszkolenie 300 uczniów dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie zakładania i prowadzenia własnej dzialalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Czas trwania: 03.2008 – 12.2008

01.2008r. - 12.2008r. Eko-klasa! Pierwsza klasa!
Projekt adresowany do dzieci z klas pierwszych dąbrowskich i cieszyńskich szkół podstawowych. Jego myślą przewodnią jest przekonanie o konieczności wykształcenia u dzieci prawidłowych nawyków, zachowań oraz postaw proekologicznych przejawiających się w umiejętnym i odpowiedzialnym korzystaniu z darów natury. Każda zgłoszona do projektu klasa bierze udział w trzydniowym cyklu szkoleniowym (3 x 3 godziny lekcyjne). Zajęcia prowadzone są techniką warsztatową. W każdym z trzech dni szkoleniowych realizowany jest inny moduł tematyczny. (Moduł 1: „Co wokół nas”; Moduł 2: „ Dary Natury”; Moduł 3: „Dobre rady na odpady”). Ponadto w okresie wakacji, w ramach projektu powstają dwie Wakacyjne Szkoły Ekologii działające równolegle na terenie obu miast i oferujące swoim uczniom tematyczne zajęcia warsztatowe oraz wycieczki o charakterze eko-poznawczym.

08.2007r. - 06.2009r. Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich
Był to projekt realizowany w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. w ramach Działania 2.1 SPO RZL. Zakładał utworzenie sieci Centrów Kształcenia na terenie całego kraju i udostępnienie tych placówek społecznościom zamieszkującym tereny wiejskie. Efektem realizacji projektu było wsparcie tych społeczności poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. W ramach projektu utworzono łącznie 617 Centrów Kształcenia na terenie całego kraju. Dodatkowo, ostatnia faza projektu realizowana w 2009 r. zakładała objęcie dodatkowym wsparciem Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych (ICEO), jakie powstały w ramach „bliźniaczego” projektu pt. „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi”. Łączny budżet projektu to 140 726 195,00 PLN, co pozwala stwierdzić, że był to największy projekt konkursowy realizowany w ramach SPO RZL 2004-2006. Projekt został zakończony, wszelkie postawione cele zostały zrealizowane, a poniesione koszty rozliczone.

08.2005r. - 12.2011r. Punkt Konsultacyjny
W ramach Fundacji RAPZ działa Punkt Konsultacyjny świadczący nieodpłatne usługi w zakresie:
- prostych usług informacyjnych, związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem
- informacji na temat dostępnych programów pomocowych dla MSP, realizowanych ze środków Rządu Polskiego,
- informacji w zakresie zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach dostępnych programów pomocowych dla MSP,
- informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, w tym oferty banków skierowanej do sektora MSP oraz innych instytucji finansowych
- informacji na temat możliwości i zasad korzystania ze specjalistycznych usług doradczych, oferowanych m.in. przez ośrodki KSU.

06.2005r. - 06. 2006r. Fundusz pożyczkowy
W ramach funduszu pożyczkowego Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w Fundacji RAPZ istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej dla:
- małych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników,
- osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą.

2008 r. Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów oraz uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Projekt polegał na przeszkoleniu ponad 1200 uczniów z zakresu wysokich technologii informatycznych.

2008 r.  Warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów
Głównym celem projektu była kompleksowa pomoc w rozpoznaniu przez gimnazjalistów własnych preferencji edukacyjnych i zawodowych oraz dostarczenie im rzetelnych, opartych na wiedzy informacji o zawodach i drogach kształcenia, jak również wiadomości na temat możliwości wykorzystania własnego potencjału intelektualnego i osobowościowego zgodnie ze swoimi pasjami, talentami oraz zainteresowaniami. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 1500 uczniów gimnazjów.

2007 r. Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów oraz uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Projekt polegał na przeszkoleniu ponad 1200 uczniów z zakresu wysokich technologii informatycznych.

2007 r. Lider młodej przedsiębiorczości. Projekt zakładał przeszkolenie 450 uczniów dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie zakładania i prowadzenia własnej dzialalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

2006 r. - 2008 r. SPO RZL 1.6 Kobieta wartościowa. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza kobiet powiatu zawierciańskiego
W ramach projektu udzielono następujących form wsparcia dla kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Zawiercie:
- doradztwo zawodowe
- szkolenie „Autokreacja”
- szkolenie „ABC przedsiębiorczości” oraz udzielenie jednorazowo środków na uruchomienie działalności gospodarczej
- indywidualne szkolenia biznesowe dla osób, które będą zakładały firmę
- zindywidualizowane szkolenia zawodowe
- przygotowanie zawodowe
- zindywidualizowane pośrednictwo pracy

2006 r. – 2008 r. ZPORR 2.5 Aktywizacja i rozwój. Wsparcie inicjatyw gospodarczych w Zagłębiu Dąbrowskim.
Projekt zapewnił jego beneficjentom kompleksowe wsparcie, dzięki któremu pokonane zostały bariery utrudniające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W jego ramach początkującym przedsiębiorcom udzielono pomocy w formie:
- kompleksowych szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- indywidualnego doradztwa i coachingu przed rozpoczęciem działalności
- dotacji inwestycyjnych
- wsparcia pomostowego
- indywidualnego doradztwa i coachingu po rozpoczęciu działalności.

2005 r. – 2007 r. ZPORR 2.5 Aktywizacja gospodarcza w regionie. Wsparcie rozwoju firm i przedsiębiorczości.
Projekt zapewnił jego beneficjentom kompleksowe wsparcie, dzięki któremu pokonane zostały bariery utrudniające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W jego ramach początkującym przedsiębiorcom udzielono pomocy w formie:
- kompleksowych szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- indywidualnego doradztwa i coachingu przed rozpoczęciem działalności
- dotacji inwestycyjnych
- wsparcia pomostowego
- indywidualnego doradztwa i coachingu po rozpoczęciu działalności.

2005 r. – 2006 r. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.1.2
Projekt inwestycyjny, który zakładał m.in. zakup nowoczesnego wyposażenia do wideokonferencji. Jego celem było podwyższenie jakości świadczonych usług, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie pomocy przedsiębiorcom oraz rozwój współpracy pomiędzy śląskimi instytucjami doradczo-szkoleniowymi. Obecnie korzystamy z wideokonferencji w celach szkoleniowych.

12.2004 r. - 12.2006 r. Gminne Centrum Informacji
W wyniku wspólnej inicjatywy Fundacji oraz Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA" Ministerstwa Gospodarki i Pracy, przez 2 lata przy Fundacji RAPZ funkcjonowało Gminne Centrum Informacji, z którego usług skorzystało w sumie 4138 osób. Ogromną większsość, bo 3427 osób, stanowili bezrobotni. Pozostali korzystający to uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (364 osoby), studenci ostatniego roku (178 osób) oraz absolwenci (169 osób). Duże zainteresowanie usługami świadczonymi przez GCI spowodowało, iż pomimo zakończenia Projektu, Fundacja RAPZ postanowiła, że od 01.01.2007r. zadania GCI przejmie Centrum Informacji utworzone przy Fundacji RAPZ, dzięki czemu zainteresowane osoby będą mogły nadal korzystać z fachowej pomocy oraz bezpłatnego dostepu do internetu.

2006 r. Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów oraz uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Projekt polegał na przeszkoleniu ponad 1400 uczniów z zakresu wysokich technologii informatycznych.

2005 r. Przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Fundacja RAPZ zrealizowała projekt w ramach PHARE 2002 pod tytułem "Aktywizacja zawodowa młodzieży rzemieślniczej kończącej naukę zawodu w latach 2002 - 2004", który objął 150 uczestników, w zakresie szkoleń i warsztatów grupowych oraz stażów i zatrudnienia.

2005 r. Warsztaty pt. "Europejskie Służby Zatrudnienia EURES. EURES w Polsce", zorganizowane przez Fundację RAPZ wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.     W ramach warsztatów zostało przeszkolonych 50 osób.

2005 r. (I połowa) Szkolenia dotyczące poruszania się na rynku pracy dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Projekt objął ponad 200 uczniów. Realizowany był środkami własnymi w ramach struktur Fundacji RAPZ, jak również Gminnego Centrum Informacji. 2005 r.

2005 r. Szkolenia dla 40 bezrobotnych osób skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Będzinie i Częstochowie realizowane w ramach projektu „Krok do sukcesu” - program Phare 2002 Promocja Zatrudnienia Wśród Młodzieży. Szkolenia dotyczyły sposobów poruszania się na rynku pracy oraz zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2004 r. W wyniku wspólnej inicjatywy Fundacji RAPZ i Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, zrealizowanej w ramach programu „Pierwsza Praca” Ministerstwa Gospodarki i Pracy, swoją działalność zainaugurowało Gminne Centrum Informacji (GCI). Głównymi zadaniami Centrum jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

2004 r. Fundacja RAPZ wzięła udział w projekcie finansowanym w ramach Phare - RZL 2001, obejmującym „Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia”, występując w roli lidera tego porozumienia na terenie powiatu będzińskiego i gminy Dąbrowa Górnicza. Wymiernym efektem lokalnych porozumień są projekty tworzone w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

2004 r. Pierwsza edycja cyklu warsztatów informatycznych dla gimnazjalistów, który wówczas objął 500 uczniów. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, podobny cykl warsztatów został zorganizowany także w bieżącym 2005 roku. Biorą w nich udział zarówno gimnazjaliści, jak również uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, w ilości w sumie 1000 osób.

2004 r. Szkolenia zawodowe na rzecz osób przebywających w Schronisku dla Ofiar Przemocy w Dąbrowie Górniczej, potrzebujących wsparcia w zakresie uzyskania kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy. Nowe umiejętności w zakresie obsługi kasy fiskalnej nabyło     9 osób.

2003 r. Szkolenia dla osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, których celem było uzyskanie przez ich uczestników nowych kwalifikacji. W 30 szkoleniach wzięło w sumie udział 435 osób.


2003 r. Pilotażowe szkolenie w zakresie użytkowania wysokich technik informatycznych oraz programów komputerowych dla członków i podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Kalekim „Neuron”. Projekt objął 15 osób.

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.