biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Współpraca z VCC

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego.    Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

 

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

 

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

 

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

 

Partnerzy Egzaminacyjni odpowiedzialni są za przeprowadzanie egzaminów VCC. Opis procedur egzaminacyjnych oraz warunków uzyskania certyfikatów VCC dostępny jest w sekcji:

·        dla modułów New Competences,

·        dla modułów Select Competences.

Funkcję Partnerów Egzaminacyjnych pełnić mogą:

·        szkoły,

·        uczelnie wyższe,

·        firmy szkoleniowe,

·        jednostki kształcenia ustawicznego,

·        pracodawcy

·        i inne podmioty, pod warunkiem spełnienia wymogów proceduralnych.

WARUNKI UZYSKANIA STATUSU PARTNERA EGZAMINACYJNEGO:

1. Związane ze świadczeniem usługi walidacji zgodnie z systemem VCC:

·        w przypadku, gdy instytucja ubiega się o status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego, zobowiązana jest do zachowania rozdzielności procesu kształcenia i egzaminowania w systemie VCC, co potwierdza podpisaniem oświadczenia załączanego do umowy licencyjnej.

·        zweryfikowanie jakości usług egzaminacyjnych świadczonych przez podmioty ubiegające się o akredytację VCC poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący 4 obszary: Obszar zarządzania organizacją, Obszar świadczenia usług, Obszar kompetencji kadry oraz Obszar infrastruktury. Weryfikacji będą podlegać między innymi: misja i cele strategiczne podmiotu, zgodność bieżącej działalności egzaminacyjnej z dokumentami będącymi podstawą działalności podmiotu, działanie wewnętrznych procedur jakości oraz system zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe, system reklamacji oraz monitorowania zadowolenia klienta ze świadczonych usług, zgodność świadczonych usług ze specyfikacją zamówienia, posiadanie wyspecjalizowanej kadry. Termin audytu ustalany jest indywidualnie z podmiotem ubiegającym się o akredytację VCC

·        zawarcie umowy licencyjnej dla Partnera Egzaminacyjnego. Umowa zawierana jest na okres 1 roku. Podlega przedłużeniu na kolejny rok po pozytywnej weryfikacji spełnienia przez instytucję ubiegającą się warunków uzyskania statusu Partnera Egzaminacyjnego i pozytywnej oceny przeprowadzonych dotychczas egzaminów.

·        instytucja wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Fundację VCC okresowych kontroli, mających na celu weryfikację zgodności realizacji egzaminów ze standardem VCC.

2. Związane z kadrą przeprowadzającą egzaminy VCC:

·        zapewnienie Akredytowanego Egzaminatora VCC – w przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych.

·        zapewnienie Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC – w przypadku przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

3. Związane z infrastrukturą:

·        zapewnienie zasoby infrastrukturalnych umożliwiających przeprowadzanie egzaminów (sala egzaminacyjna, niezbędny sprzęt). W przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych Partner Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, zgodnie z wytycznymi do poszczególnych zawodów i kompetencji. W przypadku przeprowadzania egzaminów teoretycznych Partner Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić salę wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

F

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia spełniła powyższe kryteria i otrzymała następujące certyfikaty:


 


Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC. 

Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decyzja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada uprawnienia do certyfikowania 8 kwalifikacji rynkowych:

  • „Montowanie stolarki budowlanej”,
  • „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”,
  • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”
  • „Projektowanie grafiki komputerowej”
  • „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”,
  • „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”,
  • „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”,
  • „Tworzenie witryn internetowych”.

 

Więcej informacji o systemie VCC oraz na temat dostępnych kwalifikacji znajdą Państwa na stronie: www.vccsystem.eu

  


Fundacja VCC

ul. Matki Teresy Kalkuty 18 /16

20-538 Lublin

tel.: +48 81 527 01 00

fax: +48 81 527 01 01

www.vccsystem.eu

info@vccsystem.eu

 

       

 

 

 

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.