biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

04.07.2016

Ruszyła realizacja projektu "Dobre zmiany - Lepsze jutro"

Projekt realizuje ETC Sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VII. Regionaly Rynek Pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesu adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 22 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z obszaru województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.