biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

22.04.2020

Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje tarcza antykryzysowa 2.0

Dnia 18 kwietnia 2020 roku Rząd uchwalił tzw. Tarczę antykryzysową 2.0. Wsparciem zostały objęte między innymi spółdzielnie socjalne. Ponadto możliwość objęcia wsparciem firm zatrudniających od 10 do 49 osób w postaci zwolnienia w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, to główne i najważniejsze rozwiązanie, jakie wprowadza nowelizacja tarczy antykryzysowej.

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Nowelizacja przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.

Ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł) przy ubieganiu się o świadczenie postojowe.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza także możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ponadto nowelizacja przewiduje również zawieszenie szkoleń okresowych BHP. Trzeba je będzie przeprowadzić w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tradycyjną formułę należy jednak zachować w przypadku instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze lub takie na którym występuje narażenie na działania czynników niebezpiecznych
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, rząd będzie miał prawo do nakazania zmniejszenia zatrudnienia w urzędach lub obniżenia wynagrodzeń zatrudnionym w nich pracownikom. Zmniejszenie zatrudnienia oraz możliwość wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników może mieć zastosowanie do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę.

W wyniku omawianej nowelizacji zmieniły się także przepisy dotyczące dni wolnych od pracy. Prezes Rady Ministrów uzyskał prawo określenia, w drodze rozporządzenia, dnia wolnego od pracy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Niestety hucznie zapowiadanej zmiany zniesienia limitu przychodów przy ubieganiu się o umorzenie składek ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych ostatecznie nie uchwalono.

 

Więcej na temat tarczy antykryzysowej 2.0 znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-swiadczenie-postojowe-zwolnienie-ze-skladek-wyjasniamy-co-sie-zmienia

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.