biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

30.03.2020

Przedłużenie okresu realizacji projektu "Need for Neet IV"!

W wyniku realizacji projektu tj. do 31.03.2020r. nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 12 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem. Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizacię celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 (12 K i 8 M) osób młodych (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, które są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER lub należą do następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego (nie dotyczy sytuacji kierowania wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i reemigrantów).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Projektu dostępną na stronie:

http://n4n4.frapz.org.pl/

Rekrutacja dalej trwa!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.