biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

27.11.2019

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r. 

W 2020 r. po raz drugi środki z krajowego funduszu szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii solidarnej. 

Co się wydarzyło?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 r, a Rady Rynku Pracy się pozytywnie zaopiniować między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W rezultacie pierwszy z powyższych priorytetów realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, a drugi w ramach priorytetów rady rynku pracy dla rezerwy KFS. 

Co to oznacza dla PES? 

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Co roku środki na KFS (w 2019 to ponad  246,5 mln zł) dzielona są na część, dla której priorytety określa minister (80%) oraz rezerwę, dla której główne wyzwania określa RRP (20%). Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2020 r. przeszło 195,2 mln zł. Środki te będą do dyspozycji PUP i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników Przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ (szczegóły dotyczące podziału środków https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020). 

Na co można przeznaczyć środki z KFS? 

KFS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. 

Ile wynosi dofinansowanie?

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych przypadkach wkład własny to 20% kosztów), a maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na danych za II kw. 2019 r.) z KFS można było uzyskać nawet 14,5 tys. zł. 

Dla których pracowników dostępne będzie wsparcie?

W 2020 roku (inaczej niż w roku 2019) możliwe będzie uzyskanie wsparcia na kształcenie ustawiczne pracowników PS, a także pracowników i członków spółdzielni socjalnych bez względu na to czy należą oni do grupy pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społęcznym. Takie rozwiązanie powinno ułatwić aplikowanie o środki, a także w bardziej elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby tych podmiotów ekonomii społecznej. Podnosić swoje kwalifikacje, dzięki wsparciu z KFS, będą mogli również wszyscy pracownicy ZAZ. 

Gdzie aplikować i szukać informacji?

Środki z KFS rozdzielają powiatowe urzędy pracy. Dlatego już teraz warto zapoznać się z zasadami korzystania z funduszu, które obowiązują w 2019 r., zapewne w wielu przypadkach regulacje na przyszły rok będą podobne. O możliwość korzystania z KFS warto także zapytać w PUP. Trzeba również pamiętać, że zasady korzystania z KFS mogą być różne w zależności od PUP. Różnice te mogą dotyczyć szczególnie terminów, liczby naborów i innych ważnych kwestii organizacyjnych. Z tego powodu warto przygotować się do aplikowania ośrodki już na początku 2020 r. Ogólne zasady na których uzyskać można wsparcie z KFS można znaleźć tu http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy. Z pewności będzie można również liczyć na fachowe wsparcie OWES. 

Co z pracownikami CIS, KIS i WTZ? 

Priorytet dotyczący pracowników CIS, KIS i WTZ jest tzw. priorytetem RRP. Oznacza to, że ta grupa pracodawców będzie mogła skorzystać z KFS, po wyczerpaniu się w danym PUP środków z tzw. puli ministra.

Zapraszamy na www.owes.frapz.org.pl

Źródło:
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.