biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

06.11.2018

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie egzaminów ECDL potwierdzających nabycie kwalifikacji komputerowych w ramach projektu "Wykaż się, a będziesz mieć pracę - Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów."

 

W związku z realizacją projektu „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia jako Partner ww. Projektu się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi dotyczącej przeprowadzenia egzaminów ECDL dla uczestników/-czek projektu.

 Niniejsze zapytanie jest przeprowadzane zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

ZAMAWIAJĄCY

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

ul. Mazowiecka 5

41-205 Sosnowiec

NIP: 629-22-38-414, REGON: 277947710, KRS: 0000144428

Kontakt:

Tel. kom. 534 426 120

e-mail: biuro@frapz.org.pl


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów ECDL odpowiednich do zakresu szkoleń komputerowych ukończonych przez daną osobą.  Egzaminy ECDL będą przeprowadzone  dla maksymalnie 110 uczestników/-czek projektu „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Usługa będzie świadczona w okresie listopad 2018 – marzec 2020. Usługa będzie realizowana w dni robocze lub weekendy,
w zależności od potrzeb uczestników/-czek projektu. Dokładne terminy i godziny realizacji egzaminów będą ustalane z Wykonawcą na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia w formie korespondencji e-mailowej.

2. Usługa będzie realizowana na terenie Sosnowca i/lub Katowic.

3. Zakres usługi obejmuje:

a)  przeprowadzenie egzaminu ECDL przez akredytowaną instytucję egzaminacyjną ECDL, mającego na celu weryfikację nabytych
w toku szkolenia kwalifikacji komputerowych;

b) zapewnienie na czas egzaminu w pełni wyposażonej sali komputerowej na terenie miasta Sosnowiec i/lub Katowice, dostępnej architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami;

 

c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji dotyczącej realizowanego egzaminu ECDL.


Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na załączonym formularzu cenowym.

2.       Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2018r. do godziny 15:00.

3.       Oferta może być złożona/przesłana:

- drogą elektroniczną na adres: biuro@frapz.org.pl w formie skanu (z podpisem) lub

- pocztą / kurierem / osobiście na adres korespondencyjny biura Zamawiającego mieszczącego się przy ul. Mazowieckiej 5, 41-205 Sosnowiec (biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, liczy się data stempla pocztowego).

Formularz ofertowy - egzaminy ECDL 183 WS

Zapytanie cenowe - egzaminy ECDL 183WS  


4.      W ofercie powinny być zawarte informacje dotyczące oferowanej ceny brutto za przeprowadzenie certyfikowanego egzaminu ECDL dla 1 osoby z poziomu BASE, STANDARD i ADVANCED oraz egzaminu poprawkowego ECDL z ww. poziomów. Podane ceny brutto powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie mogą ulec zwiększeniu do końca realizacji projektu.

 
powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.