biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.08.2018

Czas na zmiany! - realizacja rozpoczęta

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z ARK JOBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna realizację projektu „Czas na zmiany!” skierowanego do 70 (45K i 25M) osób, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami: przedsiębiorstw sektora MŚP lub przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, lub przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Szczegóły w zakładce Aktualnie realizowane projekty

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.