biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

02.11.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie czterech edycji 3-dniowych warsztatów z budowania i zawierania partnerstw lokalnych

Fundacja RAPZ, jako Partner projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni” zaprasza  do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie czterech edycji
3-dniowych warsztatów z budowania i zawierania partnerstw lokalnych w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI”, realizowanego z Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Sosnowca (FRAPZ), zwana dalej Zamawiającym, zobowiązana jest do przeprowadzenia procedury konkurencyjności, na podstawie której dokona wyboru firmy odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie czterech edycji 3-dniowych warsztatów, w ramach projektu pt. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI”.

W związku z powyższym FRAPZ zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie czterech edycji 3-dniowych warsztatów w zakresie budowania i zawierania partnerstw lokalnych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem

link

Załącznik:

Zaproszenie do złożenia oferty

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.