biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

14.07.2016

Nabór na stanowisko Animatora w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Centralno-Wschodnim

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko Animator w ramach  realizowanego projektu z Poddziałania 9.3.1 RPO WŚL pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”. 

Nasze oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych we wsparciu i/lub tworzeniu PES (wymagane referencje);
 3. Dobra znajomość lokalnego rynku ekonomii społecznej z obszaru realizacji projektu (w szczególności z terenu powiatu zawierciańskiego oraz M. Dąbrowa Górnicza);
 4. Samodzielność (umiejętność organizacji pracy);
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 6. Mobilność (posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu);
 7. Dyspozycyjność -  min. 3 dni w tygodniu w siedzibie FRAPZ lub/i w terenie na obszarze powiatu zawierciańskiego oraz M. Dąbrowa Górnicza.
 8. Kompetencje w zakresie:

 

 • umiejętności stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami;
 • umiejętności facylitowania procesów grupowych;
 • umiejętności pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań;
 • znajomości specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, na którym prowadzone są działania animacyjne;
 • znajomości specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno–finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej;
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętności przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.

 

Do szczegółowego zakresu obowiązków Animatora będzie należało przede wszystkim:

 1. Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
 2. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze;
 3. Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES;
 4. Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej;
 5. Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES;
 6. Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk;
 7. Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej;
 8. Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
 9. Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych;
 10. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej;
 11. Budowanie lokalnych koalicji;
 12. Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;
 13. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu;
 2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 3. Pracę w profesjonalnym i prężnie rozwijającym się zespole.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2016r.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do wysyłania CV, listu motywacyjnego oraz skanów dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wraz z referencjami na adres e-mail a.blaszczyk@frapz.org.pl do 22.07.2016 roku.

Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia w/w dokumentów do siedziby Fundacji mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 5 w Sosnowcu.

 

Uwaga: Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.