biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

11.09.2015

Projekt „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 września b.r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni” (dalej OWES C-W), który  jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 9.1.3 Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OWES C-W jest projektem realizowanym przez konsorcjum składające się z 3 partnerów działających na określonym poniżej obszarze:
Lider - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” z Katowic (miasto Sosnowiec oraz pow. będziński),
Partner 1 - Fundacja RAPZ (miasto Dąbrowa Górnicza oraz pow. zawierciański),
Partner 2 - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział Katowice (miasta Siemianowice Śląskie, Chorzów oraz Świętochłowice).

Głównym założeniem w/w projektu jest świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt oferuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie dotacji na zakładanie nowych, bądź też przystępowanie do już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Projekt przewiduje świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.  Ponadto przewiduje wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania PES oraz inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

Najważniejsze założenia liczbowe projektu „OWES C-W”:
- utworzenie 127 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, co przekłada się na 38 pełnych etatów;
- utrzymanie miejsc pracy po puszczenie programu przez 117 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- objęcie wsparciem projektowym 587 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- objęcie kompleksowym wsparciem 148 PES.

OWES C-W będzie realizowany do 31.08.2018r.

Wysoką jakość usług świadczonych przez nasz OWES potwierdza uzyskana w dniu 23 lipca b.r. akredytacja w ramach AKSES.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.